Not only for ourselves

It’s only a short video, but gives action steps on what we can do as individuals.

WE can all contribute towards helping save and restore our planet not only for ourselves, but for our children, grandchildren, the next and future generations!
.
Maikli lamang po itong video, pero nagbibigay ng ilang halimbawa kung papaano tayo makakatulong.

Kaya nating iligtas at panatilihin ang ating mundo, hindi lamang para sa ating sarili kungdi pati na rin sa ating mga anak, apo at susunod pang mga henerasyon!
.
この動画は短いんですけれども、私たちは個人的に何ができるかの例を挙げます。

世界を救すける力、それはみんな一人々が持っていると思います。自分だけの為にではなく、子供や孫、次の時代の為にも!

Advertisements

We share one Earth.

Been thinking about climate change a lot lately. I try to do what I can, but of course it’s a team effort – we all share the same Earth.
You can help too:
– Conserve water and energy. Turn off and unplug electrical devices when not in use.
– Eat less beef. The greenhouse gases released to make a half-pound all-beef burger is 19 times its weight.*
-Drive less; use the public transportation.

*Source: Ulf Sonesson of the Swedish Institute for Food and Biotechnology
.
Nitong mga nakalipas na araw, mas lalo kong naiisip ang tungkol sa pagbabago ng klima. Ginagawa ko ang makakaya ko, pero siyempre kailangan ang tulong ng bawa’t isa, dahil lahat tayo’y naninirahan sa iisang mundo.
Kaya mo ring makatulong:
– Magtipid ng tubig at kuryente. Lalo na kung hindi ginagamit, patayin at tanggalin sa outlet.
– Bawasan ang pagkain ng karne.
– Bawasan ang pagmamaneho at gamitin ang panpublikong transportasyon.
.
最近、私は地球温暖化のことを考えています。手伝うようにしていますが、一人で解決のが出来ません。私たちはみんな、この世界で一緒に暮らしているのです。
その問題に対して、どうすればいいですか?
• 節電節水。コードをコンセントからちゃんと切ること。
• 牛肉を食べるのを減らすこと。
• 運転するのを減らしてバスや電車、自転車で通うこと。